Stypendium za najlepsze wyniki w nauce -rekrutacja

Miło nam poinformować o rozpoczęciu przyjmowania wniosków dotyczących wsparcia:

6.0 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem.

Wyciąg z regulaminu:
Aby uczeń mógł otrzymać stypendium musi spełnić jeden z niżej wymienionych warunków:

1)    uzyskali minimum średnią ocen z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium z dokładnością do 2 miejsc po przecinku bez zaokrągleń-obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy na poziomie nie niższym niż 4,50
2)    w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium są laureatami lub finalistami konkursów , których tematyka jest zgodna z kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia.

Wniosek należy pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły do 20 sierpnia 2021 r. Po weryfikacji wniosków do 27.08.2021r. zostanie ogłoszona (w sekretariacie) lista osób zakwalifikowanych.