Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych

Zespół Szkół nr 4, miasto Nowy Sącz i Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizują projekty :

1. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej” - łączna wartość projektu wynosi 4,821,898.26 zł, w tym dofinansowanie z UE 4,098,613.52 zł
2. Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym – łączna wartość projektu wynosi 7 330 644,41 zł, w tym dofinansowanie 6 597 579,97 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.


Projekty są skierowane do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży w obszarze administracyjnym (technik usług fryzjerskich) oraz elektryczno-elektronicznym (technik informatyk, technik elektronik), w Subregionie Sądeckim, w obszarze Województwa Małopolskiego. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych naszej szkoły.

Celem głównym projektów jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez utworzenie i rozwój CKZ: nabycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów, dodatkowych kompetencji, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami poprzez udział uczniów w kołach naukowych; pomoc stypendialną dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych; doradztwo zawodowe dla uczniów; utworzenie Mini Zakładu. Każdy uczestnik projektu może brać udział w kilku formach wsparcia.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu. Osoby zainteresowane serdecznie prosimy o kontakt z opiekunami projektu (branża elektryczno-elektroniczna: Pan Roman Tudaj, branża administracyjno usługowa: Pan
Zenon Ćwik)


Informacje o terminach rozpoczęcia rekrutacji na poszczególne formy wsparcia zamieszone będą na tablicy ogłoszeń oraz przez e-dziennik.