Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych

Zespół Szkół nr 4, miasto Nowy Sącz i Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizują projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjnej i elektryczno-elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Jest on skierowany do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży w obszarze administracyjnym (technik usług fryzjerskich) oraz elektryczno-elektronicznym (technik informatyk, technik elektronik), w Subregionie Sądeckim, w obszarze Województwa Małopolskiego. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych naszej szkoły.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez utworzenie CKZ: nabycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów, dodatkowych kompetencji, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami poprzez udział uczniów w kołach naukowych; pomoc stypendialną dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych; doradztwo zawodowe dla uczniów; utworzenie Mini Zakładu. Każdy uczestnik projektu może brać udział w kilku formach wsparcia.
Projekt „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych"  jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy o numerze RPMP.10.02.02-12-0219/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 4 813 856,07 zł w tym dofinansowanie 4 332 470,46.