TECHNIKUM NR 4

1. Technik budownictwa kolejowego 

Organizuje prace związane z budową, remontami oraz utrzymaniem prawidłowego stanu kolejowych dróg oraz obiektów inżynieryjnych. Zapewnia właściwy stan techniczny torów, podsypki, szyn wraz z rozjazdami i złączkami. Odpowiada za ciągłość pracy bocznicy. Dobiera, montuje i demontuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości. Kieruje robotami budowlanymi obiektów, organizuje ich przebieg z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej. Kontroluje jakość wykonania robót budowlano-montażowych. W przypadku awarii, wypadków czy klęsk żywiołowych podejmuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego. Sporządza kosztorysy kolejowych robót drogowo–mostowych.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

 

2. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Potrafi wykonywać i nadzorować prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym.

Kierunek ten daje szansa zatrudnienia w liniach kolejowych w działach związanych z energetyką, automatyką i sterowaniem , firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowanie produkcją, firmach produkujących sprzęt elektroniczny, serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, firmach zajmujących się usługami elektroinstalacyjnymi oraz ochroną przeciwporażeniową. 

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

 

3. Technik informatyk

W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw – zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno-biurowych.

Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Nie będzie Ci obca obsługa urządzeń techniki komputerowej – poznasz budowę, zasady działania i zastosowanie typowych elementów i układów, systemy mikroprocesorowe, płyty główne, pamięci dyskowe, karty graficzne oraz urządzenia multimedialne. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

 

4. Technik elektronik

Elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój branży elektronicznej. W związku z czym istnieje zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie. Jest to zawód przyszłości, bo w chwili obecnej nie ma zbyt wielu urządzeń, w których nie znalazłaby się odrobina elektroniki. Dlatego elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał m.in. konstruować aparaturę elektroniczną z wykorzystaniem techniki komputerowej i programów wspomagających programowanie, dobrać aparaturę i wykonać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, opracować dokumentację konstrukcyjną i technologiczną.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

 

5. Technik usług fryzjerskich

Od wieków fryzury i makijaż stanowią nieodłączny element mody, który zmienia się wraz z ubiorem i aktualnymi trendami.

Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie. Projektuje i urządza zakład fryzjerski. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Korzysta z technik komputerowych w pracy zawodowej.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, technika

 


 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w Zespole Szkół nr 4

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Możliwość odbywania zajęć praktycznych w zakładzie pracy! Nauka realizowana jest wtedy w dwóch częściach: praktyczna - jako pracownik młodociany w wybranym zakładzie pracy i teoretyczna - realizowana w szkole.

 

1. Elektronik

 

 

2. Elektryk

Elektryk to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Zadania zawodowe związane są z wykonywaniem i uruchamianiem instalacji elektrycznej oraz montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej a także wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. 

 

3. Fryzjer

 

Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Nr 4?

Uczniowie lubią Szkołę, czują się tutaj bardzo dobrze i bezpiecznie, już po kilku tygodniach nauki odkrywają, że ich wybór był „strzałem w dziesiątkę”, że warto było wybrać tę szkołę i tutaj się uczyć, a przede wszystkim identyfikują się ze swoją „Kolejówką”.

W naszej Szkole oprócz wysokiej jakości nauczania i stwarzania warunków do rozwoju zapewniamy dobrą i przyjazną atmosferę pracy. Troszczymy się o każdego ucznia kierując się zasadą: „ Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”.

W trosce o efekty kształcenia oferujemy bogaty repertuar kółek przedmiotowych przygotowujących do matury, zajęcia artystyczne, dziennikarskie. Szkoła wdraża program „Szkoła bez przemocy”.

W szkole funkcjonuje radiowęzeł ,koło dziennikarskie – prawdziwa kuźnia profesjonalnych dziennikarzy, zespół muzyczny. W ciągu ostatnich lat nasi uczniowie zdobywali uznanie uzyskując nagrody i wyróżnienia.

Baza Szkoły to 19 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w pomoce naukowe, nowoczesne pracownie komputerowe, bogato wyposażone zaplecze fryzjerskie, centrum multimedialne, biblioteka z bogatym księgozbiorem i 5 stanowiskami komputerowymi, gabinet medycyny szkolnej, pedagog szkolny, duża sala gimnastyczna, sklepik, radiowęzeł szkolny.

Od roku szkolnego 2019/2020 funkcjonuje filia szkoły przy ulicy Jana Kochanowskiego 9. Są tam przede wszystkim prowadzone zajęcia z przedmiotów zawodowych. Uczniowie mają tam do dyspozycji 4 pracownie informatyczne, pracownię elektroniczną oraz fryzjerską.

Największą zaletą Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu są jednak przede wszystkim ludzie, którzy tworzą naszą ciągle rozrastającą się społeczność szkolną - dekadę temu szkoła liczyła 500 uczniów a teraz jest ich ponad 800.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność charytatywna. W ZS nr 4 działa wolontariat współpracujący z Samorządem Uczniowskim i Szkolnym Klubem PCK. Młodzież rokrocznie uczestniczy w kwestach na rzecz najuboższych.

W działalności wychowawczej kształtujemy pracowitość, rzetelność, szczerość i wzajemną życzliwość. Prowadzimy także różnorodną działalność profilaktyczną. obecnie Szkoła uczestniczy w akcji "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń".

To wszystko stanowi „magnes”, który przyciągał do nas absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, czego potwierdzeniem jest duża ilość kandydatów i progi punktowe podczas rekrutacji. Kształcenie w naszej szkole może być fascynującą przygodą a efekty są widoczne podczas rekrutacji na wyższe uczelnie. Nasi absolwenci są studentami najlepszych polskich uczelni.

W osiągnięciu sukcesu pomagają nauczyciele. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Większość nauczycieli w naszej szkole to nauczyciele dyplomowani, którzy mają przygotowanie do nauczania dwóch, a nawet trzech przedmiotów co znacznie ułatwia holistyczne spojrzenie na kształcenie i wychowanie młodych ludzi. Oferta edukacyjna na nadchodzący rok szkolny jest zróżnicowana, zakres przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym jest dostosowany do wymagań narzuconych przez współczesne realia. Każdy kierunek posiada swoją specyfikę i oryginalne rozwiązania stworzone z myślą o jak najlepszym wyposażeniu ucznia w kluczowe kompetencje i umiejętności.