Konkurs na MEM

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. 

MEM internetowy i animację w formacie GIF do udziału w konkursie należy dostarczyć na płytach CD/DVD do 6 czerwca 2019.

Warunkiem formalnym zgłoszenia prac do udziału w konkursie jest szczegółowe wypełnienie i podpisanie załącznika - formularza zgłoszeniowego do konkursu „Narkotyki i dopalacze zabijają", wraz z oświadczeniami opiekuna prawnego i Uczestnika (załącznik dostępny do pobrania na stronie internetowej: razembezpieczniej.mswia.gov.pl) i przesłanie do Organizatora wraz z pracą konkursową, do dnia 6 czerwca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Porządku Publicznego
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
z dopiskiem „Narkotyki i dopalacze zabijają"

Więcej szczegółów...