Pomoc stypendialna w ramach realizacji projektu UE

POMOC STYPENDIALNA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU UE

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów biorących udział projekcie pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o Regulamin  -w załączeniu

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zakwalifikowani do uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych lub rozwijających, realizowanych w roku szkolnym 2018/19, którzy dotąd nie korzystali ze wsparcia w ramach projektu. Zgodnie z regulaminem, rekrutacja prowadzona jest w dwóch etapach, w terminie  8 października do 16 listopada 2018 roku.
Wszyscy uczniowie ubiegający się o stypendium proszeni są o złożenie w pierwszym etapie następujących dokumentów:

Komplet dokumentów należy pobrać ze strony internetowej Szkoły i poprawnie wypełniony złożyć u szkolnego koordynatora projektu – P. Bernadety Głuch.
Nieprzekraczalny termin składania dokumentów – 19 października 2018.
Dokumenty niekompletne, błędnie wypełnione, dostarczone po terminie – nie będą rozpatrywane.

Złożone dokumenty zostaną zweryfikowane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną, która  przedstawi listę rankingową uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy stypendialnej oraz listę rezerwową.

Uczniowie zakwalifikowani do otrzymania pomocy (23 osoby) oraz dwie pierwsze osoby z listy rezerwowej zostaną wezwane do przedłożenia Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego  - zał nr5 (IPRE),. Dokument ten  uczeń opracowuje wraz z Wychowawcą, który jest jego opiekunem dydaktycznym.

Informacje na temat kolejnego etapu rekrutacji do pomocy stypendialnej umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej  Szkoły.

Szczegółowych informacji udziela Dyrekcja Szkoły oraz Koordynator merytoryczny projektu – P. Bernadeta Głuch.