Marzysz o pracy na kolei? PKP CARGO funduje stypendia

Main image

PKP CARGO S.A. zaprasza do programu stypendialnego młodych ludzi, którzy w przyszłości chcą związać się zawodowo z przewoźnikiem. W programie realizowanym przez Spółkę bierze udział prawie 40 szkół średnich w całej Polsce, w tym Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu jako jedyna szkoła z Sądecczyzny.

Program stypendiów realizowany jest w celu pozyskania nowych pracowników przede wszystkim do zespołów zajmujących się utrzymaniem taboru, zespołów drużyn manewrowych oraz zespołów drużyn trakcyjnych w PKP CARGO S.A. Skierowany jest on do uczniów, którzy poza tym, że osiągają dobre wyniki w zakresie nauczania ogólnego, to mogą się także pochwalić dobrymi rezultatami w kształceniu zawodowym.

Stypendystami mogą zostać uczniowie, którzy kształcą się w dwóch ostatnich rocznikach szkół technicznych. Aby przystąpić do programu należy być pełnoletnim.Ponadto stypendysta musi spełnić łącznie następujące kryteria:
a. Uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,3 w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium,
b. Uzyskał średnią ocen z przedmiotów zawodowych nie niższą niż 3,0 w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium,
c. Wykazuje gotowość do współpracy z fundatorem stypendium na zasadach określonych w umowie stypendialnej,
d. Nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, co potwierdza właściwym zaświadczeniem lekarskim,
e. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Zgłoszenia można składać do 30 czerwca . Formularze dostępne będą u wychowawców klas. Regulamin stypendium dostępny będzie w sekretariacie szkoły.