Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /home/platne/serwer24780/public_html/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Zespół Szkół nr 4 - Wydawanie świadectw dojrzałości 2024
Featured

Wydawanie świadectw dojrzałości 2024

We wtorek 9 lipca 2024 r. między godziną 11:00 a 13:00 w sali nr 27 wydawane będą świadectwa dojrzałości.

Będzie można także od razu wypełnić i złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Jeśli ktoś nie może odebrać świadectwa samodzielnie, inna osoba może to zrobić w jego/jej imieniu po przedłożeniu upoważnienia.

WZÓR

UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.

Imię i nazwisko: ………………. (wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
Data, podpis: ………. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)


Terminy matury poprawkowej zostały ogłoszone przez CKE w następujących dniach:

  • poprawkowy egzaminy maturalny - część pisemna: język polski lub języki obce nowożytne lub matematyka: wtorek, 20 sierpnia 2024 r., godzina 9:00; poprawkowy
  • egzamin maturalny - część ustna: język polski lub języki mniejszości narodowych lub języki obce nowożytne: środa, 21 sierpnia 2024 r. o godzinie wyznaczonej w harmonogramie szkoły.