REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W NOWYM SĄCZU

 

 

§ 1
Samorząd Uczniowski, działający w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu zwany dalej SU, działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu.

§ 3
Do wybieralnych organów SU należą:
a. Zarząd Samorządu Uczniowskiego
b. Samorząd Klasowy
§ 4
Samorząd Klasowy reprezentuje uczniów z jednego oddziału klasowego i składa się z trzech przedstawicieli.

§ 5
Przedstawiciele Samorządów Klasowych mają prawo do:
a. inspirowania i zachęcania uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
b. organizacji różnorodnych formy działalności kulturalnej, turystycznej, sportowej 
i rozrywkowej klasy,
c. zgłaszania propozycji działań dla Zarządu SU,
d. zgłaszania wychowawcy lub dyrektorowi szkoły wniosków i propozycji dotyczących organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

§ 6
Przedstawiciele Samorządów Klasowych mają obowiązek:
a. ustalenia struktury samorządu, w szczególności obowiązków i kompetencji poszczególnych członków,
b. organizacji nie rzadziej niż raz w miesiącu spotkań członków,
c. informowania uczniów o działalności Zarządu SU,
d. identyfikowania potrzeb uczniów,
e. realizowania celów Zarządu SU,
f. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU
g. wspierania wychowawcy klas w organizacji działalności kulturalnej, turystycznej, sportowej i rozrywkowej klasy.
§ 7
1. Jedynym reprezentantem SU jest zarząd SU.
2. Zarząd SU składa się z:
a. przewodniczącego SU, który organizuje prace zarządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem zarządu na zewnątrz,
b. jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących SU,
c. kronikarza, który odpowiada za dokumentację Zarządu oraz prowadzenie Kroniki Szkoły,
d. skarbnika, który wraz z Opiekunem SU odpowiada za prawidłowość prowadzenia dokumentacji i rozliczeń finansowych,
e. członków, nie więcej niż trzech.

§ 8
Zarząd SU opiniuje:
a. wyznaczenie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,
b. program wychowawczy szkoły,
c. wniosek o nadanie imienia szkole,
d. wniosek dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów,
e. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
f. wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
g. wzór jednolitego stroju,
h. pracę nauczyciela – na wniosek dyrektora szkoły.

§ 9
Samorząd Uczniowski ma prawo do: 
a. uchwalania regulaminu SU oraz dokonywania w nim zmian i poprawek,
b. uchwalenia sporządzonych przez SU wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów,
c. wyboru i odwoływanie przedstawicieli Zarządu SU,
d. zwracanie uwagi Dyrekcji i nauczycielom na nieprawidłowości w życiu Szkoły, 
a w szczególności na przypadki łamania praw ucznia,
e. uczestniczenia przedstawicieli w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w części dotyczącej spraw uczniów,
f. przedstawienia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

§ 10
Zarząd SU ma obowiązek:
a. reprezentować uczniów Zespołu Szkół, a w szczególności pośredniczyć
w przekazywaniu inicjatyw i wniosków Radzie Pedagogicznej oraz dyrekcji szkoły,
b. reprezentować Zespołu Szkół nr 4 poza szkołą,
c. prowadzić dokumentację SU,
d. prowadzić Kronikę Szkolną,
e. informować uczniów o ich prawach i obowiązkach,
f. bronić praw i obowiązków ucznia,
g. brać czynny udział w organizowanych uroczystościach szkolnych,
h. współorganizować, oraz czynnie uczestniczyć w Targach Szkół Ponadgimnazjalnych,
i. dbać o estetyczny wygląd Szkoły i jej wyposażenie,
j. dbać o dobre imię Szkoły,
k. organizować zajęcia pozalekcyjne oraz imprezy, np. dyskoteki, rozgrywki sportowe itp.
l. sprawować opiekę nad grobem płk Zygmunta Żywockiego.

§ 11
Samorząd Uczniowski nie ma prawa do gromadzenia i dysponowania środkami finansowymi. Wszelkie środki finansowe zbierane przez SU powinny być gromadzone na koncie Rady Rodziców. Wydatkowanie tych środków przez SU wymaga zgody Rady Rodziców. Za prawidłowość dokumentowania wydatków odpowiada Opiekun SU wraz ze Skarbnikiem SU.

§ 12
Stanowisko Zarządu SU ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 13
1. Zarząd SU dokonuje wyboru Opiekuna SU spośród członków Rady Pedagogicznej Szkoły.
2. Funkcję Opiekuna SU szkolnego można powierzyć więcej niż jednemu nauczycielowi.
3. Wybrany przez Zarząd SU nauczyciel musi wyrazić zgodę na pełnienie funkcji opiekuna
4. Opiekun SU pełni swoją funkcję na czas nieokreślony
5. Opiekun SU może zostać odwołany przez Zarząd SU w każdym czasie.
6. Opiekun SU może w uzasadnionych przypadkach złożyć rezygnację z pełnienia funkcji.

§ 14
Opiekun SU:
a. czuwa nad całokształtem prac SU,
b. pośredniczy w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną Szkoły,
c. pomaga w planowaniu i realizacji działań SU.
§ 15
Kadencja organów SU trwa jeden rok.

§ 16
Samorząd klasowy wybierany jest w miesiącu wrześniu spośród uczniów klasy w głosowaniu równym, powszechnym, bezpośrednim i większościowym. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa wychowawca.

§ 17
1. Wybory do Zarządu organizuje Przewodniczący SU.
2. O terminie wyborów należy poinformować uczniów z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 18
1. Uczniowie mogą zgłaszać swoje kandydatury do Przewodniczącego SU. 
2. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.

§ 19
W wyznaczonym terminie odbywają się równe, bezpośrednie i tajne wybory, w których wziąć mogą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 20
1. Kandydat, który uzyskał największą ilość głosów, wybiera dla siebie funkcję w Zarządzie.
2. Pozostałe funkcje w Zarządzie ustalane są w drodze konsensusu przez kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów na pierwszym posiedzeniu wybranego Zarządu, które odbywa się nie później niż 14 dni po wyborach.